www.ib-schlingheider.de

Дипл. инженер Фред Шлингхайдер
Techno Consult Limited EOOD
Simeonovsko Shose 276
BG 1434 Sofia

Телефон 00359 2 483 25 77
Факс 00359 2 981 99 93
електронна поща: technoconsultlimitid@gmail.com

Данъчен номер EIK 200460239

Отговорен за съдържанието според § 10 алинея 3 от немския Държавен договор за медийните услуги MDStV:
Дипломиран инженер Фред Шлингхайдер

Дизайн и осъществяване на уеб страницата:
ck-create : mediengestaltung
→ заглавна страница в интернетИзключване на отговорност

1. Инженерно бюро Фред Шлингхайдер не дава никаква гаранция за актуалността, правилността, целостта или качеството на предоставената информация. Искове за носене на отговорност срещу инженерното бюро Фред Шлингхайдер, отнасящи се до материални или неимуществени вреди, предизвикани от използването или съответно от неизползването на погрешна и непълна информация, са по принцип изключени, дотолкова, доколкото не могат да бъдат доказани никаква умишлена вина или груба небрежност, предизвикани от инженерното бюро на Фред Шлингхайдер.

Всички оферти са свободни и необвързващи. Инженерното бюро Фред Шлингхайдер си запазва изрично правото да променя, да допълва и да изличава части от страниците или цялата оферта без отделно предизвестие, както и да прекратява публикацията временно или окончателно.

2. Справочни файлове и връзки и линкове

При директна или индиректна препратка към чужди страници ("Хиперлинкове "), намиращи се извън областта на отговорност на инженерното бюро Фред Шлингхайдер, едно задължение за отговорност би влязло в сила изключително само тогава, когато инженерното бюро Фред Шлингхайдер знае за съдържанието на тези хиперлинкове и за него би било технически възможно и приемливо да попречи използването им, в случай, че те са с противозаконно съдържание.

Инженерното бюро Фред Шлингхайдер заявява с настоящето изрично, че по време на поставянето на линковете не е било забелязано никакво нелегално съдържание на страниците, към които те препращат. Инженерното бюро Фред Шлингхайдер няма никакво влияние върху настоящето и бъдещото съставяне, съдържание или авторство на свързаните чрез линкове / интегрирани страници. Поради тази причина то се дистанцира изрично от съдържанието на всички свързани чрез линкове / интегрирани страници, които са били променени след поставянето на линковете. Това изявление важи за всички намиращи се в собствената уеб страница линкове и препратки, както и за идващите от вън чужди вписвания в създадените от инженерното бюро Фред Шлингхайдер книги за мнение на гости, дискусионни форуми, съдържания на линкове, списъци с електронна поща и във всички други видове база данни, в чието съдържание е възможно вписване, идващо от вън. За нелегални, погрешни или непълни съдържания и особено за вреди, причинени от използването или неизползването на предложените по такъв начин информации носи отговорност единствено този, който предлага свързаните с линкове / интегрираните страници, а не този, който само посочва респективните публикации чрез линкове.

3. Авторско право и право на фабрична марка

Инженерното бюро Фред Шлингхайдер се стреми да спазва авторските права по отношение на използваните графики, аудио документи, видео секвенции и текстове, да използва от самото него създадени графики, аудио документи, видео секвенции и текстове или да прибягва до лицензирани графики, аудио документи, видео секвенции и текстове.

Всички споменати в тази уеб страница и евентуално запазени от трети лица фабрични и търговски марки подлежат неограничено на разпоредбите на съответното валидно право на фабрична марка и на правото на собственост на съответния регистриран собственик.

Не трябва да се вади заключението, че търговските марки не са защитени от права на трети лица, само защото просто се споменават!

Авторското право върху всички публикувани и лично от инженерното бюро Фред Шлингхайдер изготвени обекти остава запазено единствено за инженерното бюро Фред Шлингхайдер. Размножаване или използване на тези графики, аудио документи, видео секвенции и текстове в други електронни или печатни публикации е забранено без изричното съгласие на инженерното бюро Фред Шлингхайдер.

4. Защита на данните

Доколкото съществува възможността за въвеждане на лични или служебни данни (електронни адреси, имена, адреси), то разкриването на тези данни става от страна на ползващото лице по изрично доброволен път. Доколкото това е технически възможно и допустимо, ползването и заплащането на всички предложени услуги се разрешава също и без обявяване на тези данни, или респективно чрез използване на анонимни данни или псевдоним. Не е разрешено използването на контактни данни, публикувани в рамките на тази служебна информация или на друга подобна информация като например пощенски адрес, телефонен и факсов номер, както и използването на електронни адреси от страна на трети лица с цел изпращане на неизискана нежелана информация. Правото за предприемане на съдебни действия срещу изпращачите на електронни писма съдържащи така наречения спам е изрично запазено при неспазване на тази забрана.

5. Юридическа сила на това изключване на отговорността

Това изключване на отговорността трябва да се разглежда като част от уеб сайта, за когото става дума на тази страница. Дотолкова, доколкото части или отделни формулировки от този текст не отговарят, вече не отговарят или само частично отговарят на намиращото се в сила правно положение, то съдържанието и валидността на останалите части на документа остават непокътнати от това.